Regulamin

Regulamin korzystania z kursów

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

§ 1 Definicje

  1. Dostęp do Materiałów – nabycie przez Kursanta dostępu do materiałów oferowanych w Serwisie na czas określony, tj. na czas dostępu zgodny z wyborem dokonanym przez Kursanta podczas składania zamówienia.
  2. Konsument – Kursant będący Konsumentem.
  3. Kursant uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
  4. Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kursant zawierający Umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niego charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
  5. Konto Kursanta (Konto) – funkcja Serwisu, dzięki której Kursant, identyfikowany za pomocą unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie – w tym posiadać dostęp online do treści cyfrowych w postaci Materiałów.
  6. Materiał/y – wszelkie materiały, w tym kursy oraz webinary oferowane w Serwisie, wytworzone i dostarczane Kursantowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej (treści cyfrowe), za pośrednictwem Serwisu, dostępne dla Kursanta online przez czas określony w Umowie.
  7. Kursant – osoba fizyczna zawierająca Umowę na rzecz, której udzielana jest licencja.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin.
  9. Serwis – strona dostępna pod adresem https://kursy-ewelinamuc.com poprzez, którą Kursant może uzyskać Dostęp do Materiału.
  10. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Dostępu do Materiałów, w zakresie określonym przez Kursanta podczas składania zamówienia poprzez wybranie odpowiednich produktów oferowanych w Serwisie, zawierana pomiędzy Kursantem a Usługodawcą w oparciu o Regulamin.
  11. Usługodawca – Ewelina Muc wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Siedemtrzy Studio – Ewelina Muc, nr NIP 5321887541, nr REGON 147287973, ul. Generała Władysława Sikorskiego 8/18, 05-480, Karczew, e-mail: kontakt@wpdlazielonych.pl   – właścicielka Serwisu oraz twórczyni Materiałów.

§ 2 Materiały

  1. Materiały są autorskim projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i tym samym stanowią przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
  2. Materiały obejmują przede wszystkim dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Usługodawcę.
  3. Dla uzyskania Dostępu do Materiałów i korzystania z nich niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej, urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet obsługującą pliki java oraz cookies.

§ 3  Dostęp do Materiałów

  1. W celu zawarcia poprzez Serwis Umowy z Usługodawcą Kursant w odpowiednim miejscu w Serwisie powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności za Dostęp do Materiałów, a także o ile ma to zastosowanie, wybrać okres Dostępu do Materiałów.
  2. W przypadku gdy Kursant posiada kod zniżkowy na Dostęp do Materiałów i zamierza z niego skorzystać powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia.
  3. W momencie potwierdzenia przez Kursanta zamówienia poprzez wybranie przycisku finalizującego zamówienie, po zaakceptowania Regulaminu, następuje zawarcie umowy o  Dostęp do Materiału na czas określony tj. na czas trwania Dostępu do Materiału wybrany przez Kursanta w Serwisie podczas składania zamówienia.
  4. Bezpośrednio po opłaceniu Materiału przez Kursanta i otrzymaniu tych środków przez Usługodawcę dla Kursanta zostanie utworzone Konto, a także przekazane zostaną przez Usługodawcę dane dostępowe do Materiału.
  5. Konto pozwala Kursantowi na korzystanie z Materiałów, przeglądanie historii jego zamówień w Serwisie, a także zapewnia dostęp do informacji o wszelkich dodatkowych świadczeniach związanych z wykupionym Dostępem do Materiałów.
  6. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Kursantowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Materiału, przez czas wskazany w Umowie tj. czas udostępnienia Materiału przez Usługodawcę Kursantowi.
  7. Kursant nie jest uprawniony do przenoszenia licencji, o której mowa w ust. 6 oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Kursanta.
  8. Kursant nie jest uprawniony do wykorzystywania Materiałów w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Materiałów na rzecz osób trzecich.
  9. Licencja obejmuje prawo do korzystania z Materiałów wyłącznie online poprzez Serwis, za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.

§ 4 Koszt Dostępu do Kursu

  1. Ceny podane w Serwisie stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatek VAT.
  2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Materiałów przez Kursanta.
  3. Cena za Dostęp do Materiałów wskazana w Serwisie oznacza cenę za korzystanie z Materiałów przez jedną osobę – Kursanta zawierającego Umowę.

§ 5 Płatności

  1. Za dostęp do Materiałów Kursant może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia:
    • za pośrednictwem platformy płatniczej dotpay,
    • za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal.
  2. Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych w Serwisie Kursant za Dostęp do Materiałów powinien zapłacić niezwłocznie tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy – wyjątek
Uprawnienie przysługujące wyłącznie Kursantowi uprzywilejowanemu.

  1. Co do zasady Kursant uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia (dostarczanie Materiałów) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kursanta uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy co skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy.
  2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  3. Aby Kursant uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy).
  4. Kursant uprzywilejowany może skorzystać również z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kursant uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Kursantowi uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Kursanta uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
  7. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kursanta uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji.

§ 7 Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Serwisu, w tym usług świadczonych w Serwisie, należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@kurs-ewelinamuc.com.
  2. Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kursanta („nazwa Użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Kursanta podczas zawarcia Umowy), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Kursanta.
  3. Każde zalecenie Usługodawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Usługodawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
   • co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

   • co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
   • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8 Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Kursantów przekazanych Usługodawcy w związku z Serwisem jest Usługodawca.
  2. Kursant nabywając Dostęp do Materiałów dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w Regulaminie.
  3. Dane osobowe Kursantów przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

§ 9 Postanowienia końcowe

  1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.
  2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 6 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w Umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Kursanta uprzywilejowanego wynikającym z przepisów prawa.
  3. Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Kursanta treści o charakterze bezprawnym.

Regulamin Webinarów

„SEO dla Zielonych”

§ 1 Definicje

 1. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Konto Uczestnika (Konto) – funkcja Serwisu, dzięki której Użytkownik, identyfikowany za pomocą unikalnej nazwy, może korzystać z wybranych przez siebie funkcji dostępnych w Serwisie – w tym m.in. wziąć udział w Webinarze, a także otrzymać dostęp do Nagrania Webinaru.
 3. Kursant – osoba fizyczna zawierająca Umowę na rzecz, której udzielana jest licencja.
 4. Nagranie Webinaru – nagranie Webinaru wytworzone i dostarczane Użytkownikowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, za pośrednictwem Serwisu, dostępne dla Użytkownika przez czas i na zasadach określonych we właściwej, w danym przypadku, Umowie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Serwis – strona internetowa Usługodawcy, dedykowana Webinarom dostępna pod adresem https://seodlazielonych.pl/ poprzez, którą Uczestnik może zapisać się na Webinar, a Kursant zakupić Nagranie Webinaru.
 7. Uczestnik – osoba fizyczna, która zapisała się na Webinar, a także opłaciła go, mogąca wziąć udział w Webinarze. Ponadto Uczestnik otrzymuje, na zasadach określonych w Regulaminie, dostęp do Nagrania Webinaru, na który się zapisał.
 8. Umowa o dostarczenie Nagrania Webinaru – umowa o odpłatne dostarczenie treści cyfrowych w postaci Nagrania z Webinaru zawierana pomiędzy Kursantem a Usługodawcą w oparciu u Regulamin z tym zastrzeżeniem, że zawarcie takiej umowy będzie możliwe po przeprowadzeniu Webinarów przez Usługodawcę i po opublikowaniu Nagrania Webinaru w Serwisie.
 9. Umowa o udział w Webinarze – umowa o odpłatne świadczenie usług w postaci Webinaru zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą w oparciu u Regulamin w ramach, której Uczestnik otrzymuje bez dodatkowych opłat dostęp do Nagrania z Webinaru będącego przedmiotem tej umowy.
 10. Umowa/Umowy – Umowa o udział w Webinarze lub Umowa o dostarczenie Nagrania Webinaru.
 11. Usługodawca – Ewelina Muc wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Siedemtrzy Studio – Ewelina Muc, nr NIP 5321887541, nr REGON 147287973, ul. Generała Władysława Sikorskiego 8/18, 05-480, Karczew, e-mail: kontakt@seodlazielonych.pl.
 12. Użytkownicy – Uczestnik oraz Kursant.
 13. Webinar – jeden z Webinarów.
 14. Webinary – webinary na temat SEO przygotowane i prowadzone przez Usługodawcę online, na żywo, w terminach określonych w Serwisie.

§ 2 Webinary

 1. Webinary są autorskim projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i tym samym stanowią przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Na podstawie zawartej Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Nagrania Webinaru, przez czas wskazany w Umowie – zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia licencji, o której mowa w ust. 2 oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Użytkownika.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Webinarów oraz Nagrań Webinarów w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Webinarów, w tym Nagrań Webinarów, na rzecz osób trzecich.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu w żadnym stopniu nie ograniczają uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zakresie własnego użytku osobistego.
 6. Licencja obejmuje prawo do korzystania z treści będących przedmiotem Umowy wyłącznie online poprzez Serwis lub inny kanał wyraźnie wskazany przez Usługodawcę.
 7. Czas trwania Webinaru, limit Uczestników, a także jego zakres jest wskazany w Serwisie.
 8. Dla uzyskania dostępu do Webinarów niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej, urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet (w przypadku Webinarów: łącze internetowe umożliwiające korzystanie ze streamingu video w jakości FullHD) obsługującą pliki java oraz cookies.

§ 3 Pytania podczas Webinaru

 1. Uczestnik biorący udział w Webinarze ma prawo do zadawania, za pośrednictwem czatu dostępnego podczas trwania Webinaru, pytań związanych z tematem danego Webinaru.
 2. Pytania, o których mowa w ust. 1 powinny dotyczyć kwestii, które nie zostały wyjaśnione lub poruszone przez prowadzącą, chyba że coś wymaga dodatkowych wyjaśnień czy rozwinięcia.
 3. Usługodawca jako podmiot odpowiedzialny za poziom oraz zakres Webinaru, a także mając na uwadze czas przeznaczony na Webinar, może pominąć część pytań lub je zmodyfikować np. przez zmniejszenie ich zakresu.

§ 4 Składanie zamówień w Serwisie

 1. W celu zawarcia poprzez Serwis Umowy Użytkownik w odpowiednim miejscu w Serwisie powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności. Składając zamówienie Użytkownik wybiera, którym lub którymi Webinarami jest zainteresowany.
 2. W przypadku gdy Użytkownik posiada kod zniżkowy do wykorzystania w Serwisie i zamierza z niego skorzystać powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia, przed sfinalizowaniem zamówienia.
 3. W momencie potwierdzenia przez Użytkownika zamówienia poprzez wybranie przycisku finalizującego zamówienie, po zaakceptowania Regulaminu, następuje zawarcie, w zależności od wyboru Użytkownika:
  1. Umowy o udział w Webinarze na czas określony tj. na czas trwania Webinaru oraz na okres 30 dni następujących po przeprowadzeniu Webinaru, w którym Uczestnik ma dostęp do Nagrania Webinaru.
  2. Umowy o dostarczenie Nagrania z Webinaru na czas określony tj. na okres 30 dni od momentu udostępnienia przez Usługodawcę Kursantowi nagrania z Webinaru.
 4. Bezpośrednio po opłaceniu zamówienia przez Użytkownika i otrzymaniu tych środków przez Usługodawcę dla Użytkownika zostanie utworzone Konto w Serwisie, a także przekazane zostaną dane dostępowe do Konta. Konto umożliwia Użytkownikowi wzięcie udziału w Webinarze lub dostęp do Nagrania Webinaru w zależności od tego co ma zastosowanie w danych przypadku.

§ 5 Płatności

 1. Ceny podane w Serwisie stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia Umowy przez Użytkownika.
 3. Ceny wskazane w Serwisie oznaczają cenę za uczestnictwo w Webinarze lub korzystanie z Nagrania Webinaru – w zależności od tego co ma miejsce w danej sytuacji, przez jedną osobę – Użytkownika zawierającego Umowę.
 4. Za usługi oferowane w Serwisie Użytkownik może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia:
  1. za pośrednictwem platformy płatniczej dotpay,
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal.
 1. Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych w Serwisie Użytkownik powinien zapłacić niezwłocznie tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
Uprawnienie przysługujące wyłącznie Konsumentowi

 1. Co do zasady Konsument ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których:
 1. spełnianie świadczenia (dostarczenie Nagranie Webinaru) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 2. Usługodawca wykonał w pełni usługę polegającą na przeprowadzeniu Webinaru za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku Webinaru odbywającego się w terminie przypadającym w okresie 14 dni od zawarcia Umowy o udział w Webinarze, mając na uwadze to, że nie ma innej możliwości spełnienia świadczenia, zapisując się na Webinar Użytkownik zgadza się na spełnienie świadczenia (przeprowadzenie Webinaru) przed upływem okresu na odstąpienie od umowy.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy).
 4. Konsument może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w Serwisie, a także samego Serwisu, należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@seodlazielonych.pl.
 2. Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Użytkownika (nazwa Użytkownika lub adres e-mail wykorzystany przez Użytkownika podczas zawarcia Umowy), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Użytkownika.
 3. Każde zalecenie Usługodawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Usługodawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, przekazanych podczas korzystania z Serwisu, jest Usługodawca.
 2. Celem przetwarzania danych przez Usługodawcę, podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, jest w szczególności realizacja umów zawartych za pośrednictwem Serwisu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

– Umowa lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz

– prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu zapewnienia możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Serwisie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych („RODO”).
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umów z Usługodawcą.
 3. Dane Użytkownika podane w związku z korzystaniem z Serwisu będą przetwarzane do momentu, w którym:

b) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu;

c) zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Użytkownika – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania: 

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) żądania przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 1. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@seodlazielonych.pl.
 2. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia.
 2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 6 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w Umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 3. Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Siedemtrzy Studio – Ewelina Muc
ul. Generała Władysława Sikorskiego 8/18, 05-480, Karczew,
e-mail: kontakt@seodlazielonych.pl.

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

–Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………..

–Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ……………………………………………………………………………………………

–Adres Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………….

Podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data: ………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.